දිගන ඝාතනයේ CCTV දර්ශන අන්තර් ජාලය කළඹයි. නැවතත් ගැටුම් අැතිවෙි යැයි බියක්

Comments