සුමීරක අදීප ගායනා කල සුපිරිම ගීයෙන් විනිසුරැවන් මවිතයට පත්කරයි - sumeera...

Comments